اینستاگرام صفحه سازمان بهزیستی را مسدود کرد
اینستاگرام صفحه سازمان بهزیستی را مسدود کرد
اینستاگرام صفحه سازمان بهزیستی کشور را با نقض علنی آزادی بیان، در پی درج خبر دیدار هیئت لبنانی با رئیس سازمان بهزیستی کشور مسدود کرد.

به گزارش فارس، اینستاگرام صفحه سازمان بهزیستی کشور را به بهانه نقض علنی آزادی بیان مسدود کرد.

این اقدام در پی درج خبر دیدار هیئت لبنانی با رئیس سازمان بهزیستی کشور مسدود کرد که بدون شک اقدامی بر خلاف اعلامیه و میثاقین حقوق بشر و مغایر احترام به استقلال کشورها از منظر حقوق بین‌الملل است.