آی‌سی‌تی نیوز – برپایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۹، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد. به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، ۶۱۱ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و […]

آی‌سی‌تی نیوز – برپایه گزارش عملکرد تبصره نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۹، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، ۶۱۱ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال۱۳۹۹، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۷۰ هزار پارسا، ۸۸ هزار پیشنهاده، و ۲۶۵ هزار مقاله و روی هم با بیش از ۷۵ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۳۴ هزار استاد، و ۱۴۹ هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از ۶۱۱ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۵ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

همچنین ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹، روی هم ۳۹۹ مؤسسه، بیش از ۳۶ هزار پارسا و ۳۱۲ مؤسسه، بیش از ۲۳ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند.