درباره ما

صاحب امتیاز و مدیر مسوول:
مهدی بگلری

سردبیر:
علی شمیرانی

آدرس:
تهران،ميدان فاطمي، خيابان جويبار، كوچه نوربخش، شماره 20
كد پستي: 1415874573

تلفن:
021-88933030

ایمیل:
shemirani@gmail.com