ICTNews - آی‌سی‌تی نیوز - نادر نینوایی
همراه ما باشید
نادر نینوایی

نادر نینوایی

سهم ترافیک داخلی به خارجی باید 70 به 30 شود

سهم ترافیک داخلی به خارجی باید 70 به 30 شود