همراه ما باشید

پیامک

لغو مجوز دفاتر خدمات ارتباطی برای مبارزه با پیامک های تبلیغی مزاحم

لغو مجوز دفاتر خدمات ارتباطی برای مبارزه با پیامک های تبلیغی مزاحم