همراه ما باشید

وزیر ارتباطات

تبلیغ سیاسی برای برخی اپلیکیشن‌های ایرانی علت عدم استقبال کاربران

تبلیغ سیاسی برای برخی اپلیکیشن‌های ایرانی علت عدم استقبال کاربران