همراه ما باشید

استارت آپ ها

حمایت از استارتاپ های حوزه فاوا در دستور کاری وزارت ارتباطات

حمایت از استارتاپ های حوزه فاوا در دستور کاری وزارت ارتباطات