همراه ما باشید

مخابرات

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی

اختلال در ارتباط تلفنی مشترکان ۵ مرکز مخابراتی