همراه ما باشید

مخابرات

تداوم اختلال تلفن در تهران به خاطر کابل برگردان

تداوم اختلال تلفن در تهران به خاطر کابل برگردان