حد مجاز فروش برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی
همراه ما باشید

حد مجاز فروش برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی

آی‌سی‌تی‌نیوز - آیین‌نامه آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان»  که سیزدهم خرداد امسال به تصویب وزیر امور اقتصادی  و دارایی رسیده است، نحوه محاسبه حد مجاز فروش را برای مشمولان قانون پایانه‌های فروشگاهی مشخص کرد.

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، این آیین‌نامه اجرایی را شنبه گذشته به  ادارات کل امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ کرد و متن آن روز گذشته در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور منتشر شد.
به استناد بند (ج) ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی «کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیرصنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصل‌های چهارم  (مالیات بر درآمد مشاغل) و پنجم (مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) باب سوم قانون مالیات های مستقیم مشمول آن خواهند بود.
در ماده 6 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان  که  دولت آن را با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای تقدیم کرد بود و 21 مهر سال گذشته به تصویب پارلمان رسید آمده است:
«جمع صورتحساب‌های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد. جمع صورتحساب های الکترونیکی صادرشده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدیدالتأسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی‌تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم باشد. صدور صورتحساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مؤدیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به  صورتحساب الکترونیکی صادرشده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد. آیین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از لازم الاجراء  شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاههای اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مؤدیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.»
در بند (ح) ماده یک آیین‌نامه اجرایی این قانون «حد مجاز فروش» چنین تعریف شده است: «حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی که مودی مکلف به فروش آن از طریق صدور صورتحساب الکترونیکی می‌باشد».
همچنین بند (خ) این ماده درباره فروش اظهارشده مقرر کرده است:‌ «مبلغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می‌نماید:
- تسلیم اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده.
- صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مودیان
فصل دوم آیین‌نامه اجرایی ماده 6 قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان» که محاسبه حد مجاز فروش اختصاص دارد مشتمل بر مواد 2 تا 7 این آیین‌نامه است که در پی می‌آید:
ماده 2) حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می‌گردد:
الف- برای واحدهای جدید‌التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابر معافیت موضوع ماده 101 قانون مالیات‌های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی می‌باشد.
ب- برای سایر مودیان که بعنوان کسب و کار جدید‌التاسیس و فاقد سابقه محسوب نمی‌شوند حد مجاز فروش معادل است با سه برابر فروش اظهاری دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان ]امور مالیاتی[ پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است.
تبصره: در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت‌شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب) تعیین می‌گردد.
ماده 3) سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین‌شده موضوع ماده 2 این آیین‌نامه برای هر دوره مالیاتی ایشان، تمهیدات لازم را در کارپوشه اختصاصی مودی فراهم نماید.
ماده 4) مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می‌بایست به یکی از روش‌های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:‌
الف- پرداخت مالیات میزان افزایش حد  مجاز مورد درخواست.
ب- ارائه تضامین کافی از قبیل سود سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی به میزان مازاد حد مجاز فروش درخواستی پس از تایید درخواست توسط اداره امور مالیاتی مربوطه.
تبصره 1- در صورتی که مودی بعلت عدم پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده از حداکثر حد مجاز فروش موضوع بند (ب) ماده 2 این آیین‌نامه استفاده نکرده باشد با پرداخت یا ترتیب پرداخت مانده بدهی مالیاتی دوره مشابه سال قبل، می تواند از حد مجاز فروش مذکور استفاده نماید.
تبصره 2- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات جهت افزایش حد مجاز فروش یا ارایه تضامین کافی به نسبت مالیات پرداخت‌شده یا تضمین‌داده‌شده، حد مجاز فروش مودی را افزایش دهد.
تبصره 3- افزایش حد مجاز فروش پس از اتمام هر دوره امکان‌پذیر نمی‌باشد.
ماده 5) افزایش حد مجاز از طریق کارپوشه مودیان به صورت برخط در حافظه یا حافظه‌های مالیاتی مودی و یا دریافت کد تخصیصی افزایش حد مجاز، جهت اعمال در حافظه مالیاتی حسب مقررات اعلامی توسط مرکز امکان‌پذیر می‌باشد.
ماده 6) اگر جمع مبالغ فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب جدید و صورتحسابهای الکترونیکی قبلی در همان دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد، مالیات بر ارزش افزوده مبلغ فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش در صورتحساب درج‌ نشده و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسبو نمی‌شود، لیکن فروشند ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به صورتحساب الکترونیکی می‌باشد.
ماده 7) جهت بهره‌مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده 6 این آیین‌نامه، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خود را متناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش دهد و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه را بر اساسا مقررات اعلامی توسط مرکز ]تنظیم مقررات موضع ماده 27 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان[ حداکثر تا پایان همان دوره مالیاتی، صادر نماید.
منتشرشده در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه