پاسخ به 80 هزار تقاضا در سامانه همانندجویی و ثبت پارسا
همراه ما باشید

در شش‌ماهة دوم سال 98 انجام شد

پاسخ به 80 هزار تقاضا در سامانه همانندجویی و ثبت پارسا

آی‌سی‌تی‌نیوز - برپایه گزارش عملکرد تبصرة نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در شش‌ماهة دوم سال1398، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری باز هم طلایه‌دار همانندجویی و ثبت پارسا شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، 554 دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهة دوم سال1398، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوبِ 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی این قانون، مصوبِ 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های (پارسا) دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهة دوم سال1398 در همانندجویی و ثبت پیشنهاده‌ها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌ها نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة روزافزونِ تمام‌متن بیش از 300 هزار پارسا و بیش از 240 هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهة دوم سال 1398، پیرامون 30 هزار استاد، و نزدیک به 84 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 554 مؤسسه، نزدیک 80 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. 

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه