تلویزیون‌های اینترنتی مجوز پخش زنده گرفتند
همراه ما باشید

از سوی «سازمان تنظیم‌ مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی»

تلویزیون‌های اینترنتی مجوز پخش زنده گرفتند

آی‌سی‌تی‌نیوز - برای اولین بار در کشور، به رسانه‌ها در فضای مجازی مجوز «پخش زنده» می‌دهد. بر اساس دستورالعمل البته، این پخش زنده باید تاخیری ۳۰ ثانیه‌ای (به جز در موضوعات آموزشی) داشته باشد.

«سازمان تنظیم‌ مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی» (ساترا) که زیرمجموعه‌ی صداوسیما است، اعلام می‌کند که برای اولین بار در کشور، به رسانه‌ها در فضای مجازی مجوز «پخش زنده» می‌دهد. بر اساس دستورالعمل البته، این پخش زنده باید تاخیری ۳۰ ثانیه‌ای (به جز در موضوعات آموزشی) داشته باشد.

ساترا اعلام کرده است که با درک شرایط فوق‌العاده کشور، برای اولین و به صورت محدود، این مجوز را به متقاضیانی خواهد داد که قبلاً، از این سازمان مجوز فعالیت (رسانه صوت و تصویر فراگیر) را دریافت کرده‌اند.

«دستورالعمل اجتماعات مجازی زنده در رسانههای صوت و تصویر فراگیر»

با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیلی بسیاری از برنامه هایی که مستلزم اجتماعات مردمی است،

و نیز در پیش بودن تعطی الت نوروز و توصی ه به ماندن مردم در خانه برای پیشگیری از شیوع بیشتر ویروس ،

اوقات فراغت قابل توجهی برای مردم به وجود آمده است. در این شرایط، برگزاری اجتماعاتی نظیر برنامه های

آموزشی دانشگاه ها و مدارس، برنامه هیئت های مذهبی و برنامه های سرگرمی تحت تأثیر قرار گرفته است. در

این شرایط رسانه های صوت و تصویر فراگیر میتوانند نقش موثری در پر کردن اوقات فراغت و نیز تسهیل

برگزاری اجتماعات به صورت مجازی داشته باشند.

ساترا با درک شرایط فوق العاده کشور، مجوز ارائه خدمات »اجتماعات مجازی زنده « را به صورت محدود وفق

دستورالعمل حاضر، به متقاضیان دارای مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر از ساترا اعطا می کند .

بخش اول – تعاریف:

1 .در این دستورالعمل، واژگان و عبارات در معانی مشروح زیر به کار میرود:

1.1 ساترا: سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر.

1.2 خدمت پخش زنده: خدمتی که صوت و تصویر فراگیر را همزمان با وقوع آن یا در صورت تأخیر از

وقوع، پیش از اتمام آن منتشر نماید.

1.3 رسانه: دارنده مجوز فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر معتبر از ساترا.

1.4 رسانه مُجاز: رسانه ای که موفق به اخذ مجوز ارائه خدمات »اجتماعات مجازی زنده« از ساترا شده

است.

1.5 کاربر: شخص حقی قی یا حقوق ی که صوت و تصویر را برای انتشار در »رسانه« بارگذاری کند ؛

1.6 مخاطب: شخص حقیق ی که »صوت و تصویر« انتشار یافته در »رسانه« را دریافت کند؛

1.7 محتوای رویداد: محتوایی که زمان وقوع آن از قبل مشخص بوده و وقوع آن نیازمند هماهنگی عوامل

انسانی است نظیر کنسرت های موسیقی و تئاتر.

1.8 جدول پخش: کاربرگ اعالم مشخصات پخش زنده نظیر زمان پخش، برگزار کننده رویداد و موضوع

محتوای رویداد است.

1.9 سامانه شاهد: سامانهای که توسط رسانه ایجاد شده و محتوای انتشار یافته بصورت زنده به همراه کلیه

داده های همراه از قبیل گفتگ وی کاربران، تعداد کاربران، تعداد بازدید ها، ساعت و تاریخ انتشار و اطالعات

هویتی کاربر )در مواردی که خدمت پخش زنده بصورت تعاملی منتشر می شود( در آن ذخیره خواهد

شد.

1.10 سامانه نظارت برخط: سامانها ی که توسط رسانه ایجاد شده و امکان مشاهده پخش زندههای در جریان،

حسابهای پخش زنده، جدول پخشهای تایید شده و مجوزهای مربوط به رویدادها در آن به صورت

در لحظه ثبت شده است.

1.11 خط ارتباطی ویژه: مسیر ارتباطی بین ساترا و رسانه است که برای مواقع اضطراری و انتقال فوری

دستورالعمل ها به رسانه، مورد استفاده قرار می گیرد.

1.12 قابلیت تعاملی پخش زنده: وجود امکان نظردهی مخاطب پخش زنده در قالب متن، صوت یا تصویر

در زمان انتشار محتوای زنده به نحوی که برای عموم قابل رویت باشد.

بخش دوم- موضوعات:

2 .رسانه مجاز می تواند صرفا نسبت به انتشار رویداد »اجتماعات مجازی زنده« با موضوعات زیر اقدام نماید :

1-2 -انتشار برنامه های تحصیلیِ آموزشی توسط مدارس و دانشگاهها بصورت زنده.

2-2 -انتشار کنسرت های موسیقی دارای مجوز از مراجع ذیصالح بصورت زنده.

3-2 -انتشار تئاترهای دارای مجوز از مراجع ذیصالح بصورت زنده.

4-2 -انتشار هیئتها و سخنرانیهای مذهبی مُجاز بصورت زنده.

5-2 -دوربین ثابت مستقر در حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت و بقاع متبرکه.

بخش سوم- شرایط عمومی:

3 .رسانه متقاضی ارائه خدمات زنده وفق این دستورالعمل، می بایست سابقاً مجوز فعالیت صوت و تصویر

فراگیر را از ساترا دریافت کرده باشد.

4 .رسانه متقاضی ارائه خدمات اجتماعات مجازی زنده، با رعایت شروط ذیل می تواند درخواست خود را به

ساترا تحویل نماید:

1.4 .ایجاد سامانه نظارت برخط و تحویل دسترسی سامانه مذکور به ساترا.

2.4 .ایجاد سامانه شاهد و تحویل دسترس ی ساترا به آن سامانه.

تبصره – مدت زمان ذخیره سازی محتوای موضوع این ماده، حداقل سه ماه شمسی از زمان انتشار برای اولین

بار است.

3.4 .ایجاد خط ارتباطی ویژه و معرفی نماینده رسانه برای ارتباط با ساترا در اجرای این دستورالعمل.

4.4 .ایجاد سازوکار تشخیص در لحظه تخلفات محتوا در پخش زنده و قطع فور ی آن بنا به تشخیص مدیر

رسانه یا اعالم ساترا.

5.4 .ایجاد سامانه تأخیر زمانی در پخش زنده حداقل به میزان 30 ثانیه.

شیفر
تبصره: برنامه های تحصیلیِ آموزشی از مفاد این بند مستثنی است.

6.4 .ایجاد سازوکار ثبت تخلفات و شکایات از سوی مخاطبان در رسانه.

5 .رسانه مجاز ملزم به اعمال سازوکارهای فنی برا ی جلوگیر ی از دسترس ی غیرمجاز به امکان پخش زنده

است.

6 .پخش زنده اجتماعات مجازی موضوع این دستورالعمل الزاماً باید بدون حضور تماشاگر بوده و رسانه مجاز

موظف است به محض مشاهده تخلف از این ماده پخش زنده مذکور را از دسترس مخاطبان خارج کند.

7 .رسانه مجاز موظف است برای هر پخش زنده، رده بندی سنی را بر اساس تشخیص خود با مشورت

متخصصین مربوطه اعمال و پ یش از ارائه پخش زنده به مخاطب اعالم کند . در صورتی که رده سنی اعالم

شده در رسانه از نظر ساترا درست نباشد، رسانه مجاز موظف است وفق نظر ساترا عمل نماید.

8 .رسانه مجاز، موظف است بیست و چهار ساعت پیش از اعطای دسترسی پخش زنده به کاربر، جدول پخش

را به همراه مجوزهای مربوطه از کاربر دریافت و تایید کرده و در سامانه برخط ثبت کرده باشد.

9 .رسانه مجاز موظف است فهرست تجهیزات و زیرساخت مورد استفاده در انتشار محتواهای موضوع این

دستور العمل نظیر فهرست servers edge مورد استفاده را به ساترا اعالم نماید .

10 .رسانه مجاز مکلف به دارا بودن سامانه ارتباط مستقیم با کاربر پخش زنده برای تذکر و هشدار راجع

به تخلفات وی در حین پخش زنده است.

11 .مسئولیت کنترل و اعمال قوانین جاری کشور و مقررات ساترا بر عهده مدیر رسانه مجاز بوده و در

صورت تخلف حساب کاربر ی ، رسانه مجاز حسب مورد موظف به تذکر و اخطار، حذف محتوا، مسدود

سازی امکان استفاده از خدمات پخش زنده و یا مسدود سازی حساب کاربر ی است.

بخش چهارم- شرایط اختصاصی:

الف( برنامههای تحصیلیِ آموزشی

12 .رسانه مجاز میتواند به درخواست رسمی مد یر مدرسه مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش یا نماینده

مورد تایید و ی، یا یک مرجع رسمی از دانشگاه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، امکان ارائه

خدمات پخش زنده آموزش ی را برای ایشان فراهم نماید .

تبصره: رسانه مجاز می تواند به تعداد معلمان یا اساتید یا موضوعات درخواست شده، حساب کاربری

اختصاص دهد.

13 .رسانه مجاز ملزم به ایجاد سازوکاری است تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده آموزش ی از

500 نفر تجاوز نکند .

ب( برنامه‌های کنسرت موسیقی و تئاتر

14 .رسانه مجاز ملزم است پیش از اعطای دسترسی پخش زنده به کاربر متقاضی انتشار برنامه کنسرت یا

موسیقی، مجوزهای مربوطه را دریافت و پس از تأیید و بارگذاری در سامانه نظارت برخط، دسترسی مذکور

را برقرار نماید.

تبصره – ساترا هماهنگیهای الزم را با مراجع ذیصالح در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به منظور تسهیل

صدور مجوزهای موضوع این ماده انجام داده است.

15 .رسانه مجاز نمیتواند در پخش زنده کنسرت و تئاتر قابلیت تعاملی ایجاد و به کارگیری نماید .

16 .رسانه مجاز ملزم به ای جاد سازوکاری است تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده تئاتر و

کنسرت از 5000 نفر تجاوز نکند.

ج( برنامه‌های هیئتها و سخنرانی های مذهبی و دوربین ثابت بقاع متبرکه

17 .رسانه مجاز، موظف است بیست و چهار ساعت پیش از اعطای دسترسی پخش زنده هیئتها و

سخنرانیهای مذهبی به کاربر، جدول پخش هیئتهای مذهبی را از کاربر دریافت و به تایید ساترا رسانده

باشد.

تبصره – ساترا در چهارچوب کارگروه مشترک با سازمان تبلیغات اسالمی، جداول پخش موضوع این ماده

را بررسی و نتیجه را به رسانه اعالم می کند.

18 .رسانه مجاز نمیتواند در برنامه های هیئتها و سخنرانی های مذهبی و دورب ین ثابت بقاع متبرکه

قابلیت تعاملی ایجاد و به کارگ یری نماید .

19 .رسانه مجاز ملزم به ایجاد سازوکاری است تا تعداد مشاهده کننده همزمان هر پخش زنده هیئتها و

سخنرانیهای مذهبی از 5000 نفر تجاوز نکند.

و بقاع متبرکه در علیهم السلام 20 .پخش زنده دوربین ثابت مستقر در حرم مطهر اهل بیت عصمت و طهارت

صورتی مجاز است که درخواست مربوط ه به تأیید رسمی حر است سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد.

بخش پنجم – سایر موارد:

21 .ساترا بر حسن اجرای این دستورالعمل نظارت کرده و با متخلفان برخورد خواهد کرد.

22 .رسانه موظف است تعهدنامه رسمی ضمیمه شده به این دستورالعمل را طبق قالب اعالم شده توسط

ساترا تأمین و تهیه نموده و به امضای مدیر و مالک رسانه برساند. تعهدنامه مذکور باید ممهور به مهر

اشخاص حقوقی بوده و پس از گواهی صحت امضای امضاکنندگان توسط دفترخانه اسناد رسمی، اصل آن

به سازمان تحویل گردد.

23 .مدت مجوز موضوع این دستورالعمل از تاریخ صدور لغایت 31 اردیبهشت 1399 شمس ی خواهد بود.

تبصره: در صورت تداوم شرای ط بحران ناش ی از کرونا و تداوم ممنوعیت برگزاری اجتماعات، بنا بر صالحد ید

ساترا این مدت قابل تمد ید به دفعات خواهد بود.(منبع:کلیک)

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه