صد مدیرعامل برتر 2019
همراه ما باشید

صد مدیرعامل برتر 2019

صد مدیرعامل برتر 2019

آی‌سی‌تی‌نیوز - خدمات مالی و فناوری اطلاعات با سهم 2019 مدیرعامل برتر جهان در سال 100 واحد کسبوکار هاروارد، طی گزارشی، درصد از مدیران برتر را زنان تشکیل 4 مدیرعامل برتر داراست. فقط 100 درصدی بیشترین سهم را از حیث حوزه فعالیت در فهرست 17 ، ملیت امریکایی دارند که بیشترین سهم را در فهرست 2019 مدیرعامل برتر جهان در سال 37 درصد باقیمانده مرد هستند. 96 دادهاند و مدیران برتر جهان به خود اختصاص دادهاند.

 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019 صد مدیرعامل برتر 2019

درباره نویسنده

سینا مظفری مشاهده تمام مطالب

ثبت دیدگاه