نتایج طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی
همراه ما باشید

نتایج طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی

نتایج طرح پژوهشی پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی

آی‌سی‌تی‌نیوز - پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.

پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی با تمرکز بر بانوان» پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت‌های بخش ICT برای توانمندسازی زنان» توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی به انجام رسید.

به گفته وحید ضرابی، مدیر این پروژه، شکاف دیجیتال شامل تفاوت در دسترسی به ابزارها و خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، توان مالی پرداخت هزینه‌ها و خرید تجهیزات لازم و میزان استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی می‌شود. در این پژوهش، با مرور ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، چارچوب نظری پیمایش در قالب مدل نظری تدوین شد و سپس پرسشنامه‌ای متناظر با مؤلفه‌های مدل، طراحی شد. بیش از ۴۰۰۰ نفر از زنان بالای ۱۵ سال در سراسر کشور با میانگین سنی ۳۷.۵ سال در این پیمایش مشارکت کردند و به صورت پیمایش تلفنی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 

  • یافته‌های پیمایش

بر اساس یافته‌های حاصل از این پیمایش، بین موارد زیر رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد:

سطح تحصیلات فرد و میزان استفاده از ابزارها و خدمات فاوا؛

درآمد فرد و سرپرست خانوار و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

وضعیت اشتغال و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

وضعیت برخورداری اقتصادی و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

نوع مناطق شهری (بزرگ و پرجمعیت و کوچک و کم‌جمعیت) و مناطق روستایی و میزان استفاده از ابزارها و خدمات فاوا؛

مهارت استفاده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

سودمندی ادراک شده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

اعتماد به فضای دیجیتال و میزان استفاده از ابزارهای فاوا؛

نگرش عمومی نسبت به فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛

فرصت­‌های استفاده شده از طریق فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، ضرابی افزود: بر اساس نتایج آماری انجام گرفته در این پیمایش، بین موارد زیر رابطه منفی و معنی داری وجود دارد: سن و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ تعداد فرزندان و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ بین اضطراب نسبت به استفاده از فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا؛ نگرش جنسیتی نسبت به فاوا و میزان استفاده از خدمات و ابزارهای فاوا.

درباره نویسنده

ثبت دیدگاه