پوتین قانون جدید شبکه‌های اجتماعی را امضا کرد

MOSCOW REGION, RUSSIA – MAY 20, 2020: Russia's President Vladimir Putin is seen in his office in the Novo-Ogaryovo residence during a videoconference meeting with the president of Russia's Republic of Tatarstan, during the pandemic of the novel coronavirus disease (COVID-19). Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí â Íîâî-Îãàðåâî âî âðåìÿ âñòðå÷è â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöèè ñ ïðåçèäåíòîì Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí Ðóñòàìîì Ìèííèõàíîâûì. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ

آی‌سی‌تی نیوز – با امضای رئیس جمهور روسیه، قانون جدیدی برای شبکه‌های اجتماعی فعال در این کشور تصویب شد ‌و آنها مجبور هستند دفاتری در روسیه تاسیس کنند و گرنه با جریمه و ممنوعیت تبلیغاتی روبرو می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قانونی را امضا کرده است که به موجب آن شبکه‌های اجتماعی خارجی موظف می‌شوند در روسیه دفتر افتتاح کنند. این در حالی است که مقامات روسیه سعی دارند قدرت شرکت‌های فناوری را کنترل کنند و از اتکا به آنها کم کنند.

در متن این قانون آمده است: «یک ماهیت خارجی که در فضای اینترنتی روسیه فعالیت می‌کند باید دفتر یا نهاد حقوقی روسی در این کشور تأسیس کند.»

به گفته الکساندر خینشتین رئیس کمیته سیاستگذاری اطلاعات و IT مجلس دومای روسیه، این قانون شامل تمام شرکت‌های بزرگ اینترنتی می‌شود که روزانه حداقل ۵۰۰ هزار بازدیدکننده در این کشور دارند.

شرکت‌ها باید یک حساب شخصی در وب سایت راسکامنادزر (رگولاتور ارتباطات روسیه) ثبت کنند. شرکت‌هایی که این قانون را نقض کنند با جریمه و محدودیت‌های تبلیغاتی روبرو می‌شوند.

۲۰ شرکت از جمله کمپانی‌های تجارت الکترونیک و خرده فروشی شامل این قانون می‌شوند.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.