وزارت علوم همچنان کاربر نخست سامانه همانندجویی است

آی‌سی‌تی نیوز – برپایه گزارش عملکرد تبصرة نُه قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی در شش‌ماهة دوم سال1399، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشاهنگ همانندجویی و ثبت پارسا شد.

به گزارش «روابط عمومی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران»، 611 دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه‌ آموزش ‌عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهة دوم سال1399، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایة تبصرة نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیة آثار علمی» مصوب 31 مرداد 1396 مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامة اجرایی مصوب 23 مرداد 1398 هیئت وزیران؛ همة دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش ‌عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهة دوم سال 1399 نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانة «همانندجو» با پشتوانة روزافزونِ تمام‌متن بیش از 370 هزار پارسا، 88 هزار پیشنهاده، و 265 هزار مقاله و روی هم با بیش از 75 میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانۀ «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازة همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهة دوم سال 1399، نزدیک به 34 هزار استاد، و 149 هزار دانشجوی عضو سامانۀ همانندجو از 611 مؤسسه، نزدیک به 105 هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند.

همچنین ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانة «ثبت»‌ در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسة ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهة دوم سال 1399، روی هم 399 مؤسسه، بیش از 36 هزار پارسا و 312 مؤسسه، بیش از 23 هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند.


ممکن است شما هم دوست داشته باشید
پاسخ دهید

Your email address will not be published.