۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است
۸۰ درصد فرآیند الکترونیکی شدن اسناد، اجرایی شده است
حسن‌زاده مدیرکل اشخاص حقوقی سازمان ثبت و اسناد کشور: با توجه به ابعاد مختلف موضوع اسناد الکترونیک، یک فرآیند الکترونیکی باید برای آن در نظر گرفته شود.

 

به گفته بهرام حسن‌زاده در سازمان ثبت و اسناد کشور برای امضا الکترونیکی در چند مرحله اقدام صورت گرفته و بحث تصدیق اصالت الکترونیک که یک کد رهگیری برای متقاضی است در حال اجراست، یعنی در یک فرآیند جامع، قرار است تبدیل به یک سند الکترونیکی شود.

این فرآیند الکترونیکی شامل احرازهویت، تصدیق اصالت اشخاص و قسمت اعظم آن که مندرجات و محتویات الکترونیکی است.