آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند. به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند. […]

آی‌سی‌تی نیوز – بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، سازمان‌های بیمه‌گر پایه باید مبالغی را برای اجرای نسخه‌نویسی الکترونیک به سازمان نظام پزشکی کشور اختصاص دهند.

بر این اساس سازمان تامین اجتماعی ۳۵ میلیارد، سازمان بیمه سلامت ایران ۴۵ میلیارد تومان و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۰ میلیارد تومان باید به این منظور اختصاص دهند.

این منابع صرف تقویب زیرساخت‌های نسخ الکترونیک در اموری چون امضای الکترونیک اعضای نظام پزشکی می‌شود.