واگذاری ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از سوی بانک ملی ایران
واگذاری ۷۰۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی از سوی بانک ملی ایران
بانک ملی ایران طی سه سال گذشته حدود 700 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی را برای طرح های ملی استانی واگذار کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، اسناد خزانه اسلامی، اوراق بهادار با نامی است که دولت به منظور تسویه بدهی‌های خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند.
بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۸ برای ۱۷۵ هزار و ۴۴۰ پیمانکار و در سال ۱۳۹۹ برای ۷۸ هزار و ۷۲۰ پیمانکار از این اسناد استفاده کرده است.
در سال گذشته نیز ۳۲ هزار و ۴۲۵ پیمانکار توانسته اند از این ظرفیت استفاده کنند.