عرضه ارز حج در شعب ارزی بانک ملی ایران
عرضه ارز حج در شعب ارزی بانک ملی ایران
شعب ارزی بانک ملی ایران در سراسر کشور آماده عرضه ارز حج به متقاضیان هستند.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، سقف عرضه ارز حجاج ۵۰۰ یورو با نرخ ثابت ۲۶۸ هزار و ۸۷ ریال به ازای هر یورو است.
متقاضیان می توانند ارز خود را متناسب با نیاز و با ارائه معادل ریالی دریافت کنند.
داشتن حساب در بانک ملی ایران و موجودی متناسب با ارز مورد نیاز به همراه کارت ملی، شرط دریافت ارز حجاج است.