شرکت به پرداخت ملت با نماد: (پرداخت)
شرکت به پرداخت ملت با نماد: (پرداخت)
آی سی تی نیوز -آی سی تی نیوز -شرکت به پرداخت ملت با نماد: (پرداخت) برای هر سهم ١٨٩ ريال سود تقسیم کرد

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت به پرداخت ملت با حضور ٩٣.۶٣ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی برگزار شد و ضمن تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند ١۴٠٠ مبلغ ١٨٩ ریال سود نقدی به ازای هر سهم تقسیم کرد