//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// بندرعباس به شیراز می رسد
//سرزمینی آبادان با حمایت بانک ملی ایران// بندرعباس به شیراز می رسد
با اجرای پروژه بزرگراه فسا، داراب، گهکم، «بندرعباس» به عنوان یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور به شیراز و سپس سایر مناطق مرکز کشور متصل خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این پروژه عظیم زیربنایی که از مناطق فسا، داراب، جنت شهر، نوایگان و گهکم می گذرد، به طول ۱۶۰ کیلومتر و با حمایت بانک ملی ایران در حال اجراست.

تا کنون مبلغ یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای کمک به اجرای این پروژه در بانک مصوب و ۴۰۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.

این پروژه طی محور فسا داراب در پنج قطعه از سه راهی دولت آباد تا سه راهی نوایگان واقع در استان فارس در حال اجراست.

با اتمام این مسیر، نه تنها بندر شهید رجایی نیز به شیراز و سایر نقاط مرکزی کشور متصل خواهد شد، بلکه با توجه به جاذبه گردشگری فراوان، افزایش گردشگر و رونق اقتصادی در منطقه نیز مورد انتظار است.