تسهیلات بانک ملی ایران برای توسعه و نوسازی جایگاه های سوخت
تسهیلات بانک ملی ایران برای توسعه و نوسازی جایگاه های سوخت
بانک ملی ایران برای احداث، نوسازی و توسعه جایگاه های سوخت به متقاضیانی که تحت پوشش انجمن صنفی جایگاه های سوخت کشور و شرکت های برند پخش فرآورده های نفتی هستند، تسهیلات می پردازد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک طی تفاهمنامه ای که با انجمن صنفی جایگاه های سوخت کشور و شرکت های برند پخش فرآورده های نفتی و سوخت به امضا رسانده است، با هدف تامین نیاز سوخت رسانی زنجیره حمل و نقل کشور، اقدام به پرداخت تسهیلات به متقاضیانی که از سوی انجمن این صنف و شرکت های برند طرف قرارداد معرفی می شوند، کرده است.
این تسهیلات برابر ضوابط بانک مرکزی و در قالب عقود اسلامی پرداخت می شود.