آی‌سی‌تی نیوز – کتاب «عملیات تاثیر» که نگاهی به نبرد امروزین در فضای مجازی بر پایه علوم شناختی و فناوری اطلاعات دارد توسط انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این کتاب که با پژوهش و گردآوری محمد مهدی فیروزآبادی و با نظارت علمی حسین مطلبی کربکندی منتشر شد، […]

آی‌سی‌تی نیوز – کتاب «عملیات تاثیر» که نگاهی به نبرد امروزین در فضای مجازی بر پایه علوم شناختی و فناوری اطلاعات دارد توسط انتشارات پژوهشگاه فضای مجازی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این کتاب که با پژوهش و گردآوری محمد مهدی فیروزآبادی و با نظارت علمی حسین مطلبی کربکندی منتشر شد، به اقدامات انجام شده و سازمان یافته توسط دولت ها یا بازیگران غیردولتی در داخل یا خارج کشورها برای تحریف اطلاعات، قضاوت ها و احساسات سیاسی پرداخته است.
در بخشی از مقدمه این کتاب آمده، در طول تحول تاریخ بشری، همواره افراد، گروه ها، قبیله ها و کشورها و ملت ها و اتحادهای بین المللی، سعی در تحمیل خواسته و اراده مطلوب خود به فرد یا گروهی دیگر داشته اند. دراین جنگ اراده‌ها، گاه زور بازو و شمشیر و تفنگ و جنگ سخت دخیل بوده است. گاه نیز جنگ نرم بوده است و گفتار و نوشتار با چاشنی تشویق و تهدید و تطمیع، یا فریب و نیرنگ چاره سازبوده است.

در طول دهه های گذشته، گسترش فناوری های ارتباطی و ارتقای دانش درباره فرایندهای روانشناختی و تصمیم گیری در انسان باعث شده که کارآمدی و صرفه اقتصادی جنگ نرم به شدت افزایش یابد. به عبارت دیگر در عصر کنونی، استفاده از قدرت نرم به منظور تغییر فکر و اندیشه و تحمیل اراده به یک فرد یا نهاد، در بسیاری از موارد مسیری به مراتب کارآمدتر،کم هزینه تر و دردسترس تر نسبت به اعمال قدرت سخت است.

عملیات تأثیر اقدامات انجام شده و سازمان یافته توسط دولت ها یا بازیگران غیردولتی در داخل یا خارج کشورها برای تحریف اطلاعات، قضاوت ها و احساسات سیاسی، اغلب به هدف دستیابی به یک نتیجه استراتژیک و یا ژئوپلیتیکی است.

این اثر در چهار فصل تهیه شده است. در بخش نسخت، نگارنده به معرفی عناصر اصلی در عملیات اطلاعات و بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته است. سپس چند نمونه مطرح عملیات تأثیر از جمله پرونده معروف مرتبط با عملیات نهادهای وابسته به روسیه در فضای سیاسی اجتماعی آمریکا معرفی شده است. فصل سوم برخی شواهد از وجود ابعاد گسترده عملیات تأثیر در فضای مجازی ایران با هدف تأثیرگذاری بر کاربران ایرانی را بررسی کرده و در پایان بخش آخر به بررسی پژوهش های صورت گرفته برای شناسایی و تحلیل راهبردها و تاکتیک‌های مورد استفاده در عملیات تأثیر پرداخته است.

در این پژوهش تلاش بر این بوده است که با بررسی نمونه های مطرح ِ عملیات تأثیر، کاربست هوشمندانه یافته های علوم شناختی و فناوری های نوین اطلاعات در غالب تاکتیک های متنوع در عملیات تأثیر به مخاطب نشان داده شود.

دریافت کتاب