آی‌سی‌تی نیوز – «کتاب امنیت سایبری در اتحادیه اروپا: تاب آوری و انطباق پذیری در سیاست حکمرانی» به همت پژوهشگاه فضای مجازی و با ترجمه محمدرضا سعیدآبادی و محمود جوادی منتشر شد. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این کتاب به نویسندگی جورج کریستو بوده و در ۸ فصل به امنیت سایبری در اکوسیستم […]

آی‌سی‌تی نیوز – «کتاب امنیت سایبری در اتحادیه اروپا: تاب آوری و انطباق پذیری در سیاست حکمرانی» به همت پژوهشگاه فضای مجازی و با ترجمه محمدرضا سعیدآبادی و محمود جوادی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فضای مجازی، این کتاب به نویسندگی جورج کریستو بوده و در ۸ فصل به امنیت سایبری در اکوسیستم جهانی و رویکردهای ملی امنیت ساییری در اتحادیه اروپا پرداخته است.

در بخشی از مقدمه این کتاب آمده، در سطح نظام جهانی، دورانی که هم اکنون در آن به سر میبریم، دوران انتقالی و گذار نام گرفته است و دولت – ملت های مختلف ازجمله قدرت های منطقه ای و جهانی در تلاش برای تبدیل اراده، خواست و نگرانی عامه خود به اراده، خواست و نگرانی های عامه در این دوران گذار هستند، چراکه تحقق این امر به معنای تعیین نظم آتی جهانی و تثبیت رهبری بر نظام جهانی پساگذار است.

ازجمله مؤلفه های الزم برای رهبری بر نظم کنونی و آتی جهانی، سیطره و مدیریت بر »مشترکات جهانی» است. در طول سالیان پس از جنگ سرد و دوران نظام تک قدرت محور، »نظم قانون محور بین المللی» یا به تعبیر ساده تر، «نظم غرب محور»، نظم تثبیت شده نظام جهانی به شمار می آید اما آنچه این نظم غرب محور و حافظان این نظم را به چالش می کشاند، ناتوانی آنها در تسلط کامل و بی قید وشرط بر مشترکات جهانی است.

تردیدی نیست که گسترش فزاینده فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی در سطح کشورهای اروپایی و همچنین پیگیری جدی اتحادیه اروپا در افزایش رشد و توسعه اقتصادی از بستر فضای دیجیتال و سایبر، امنیت اتحادیه را هم ردیف با امنیت سایبری آن کرده است؛ بدین معنی که هر عامل تهدیدزا برای امنیت سایبری اتحادیه اروپا و اعضای آن به مثابه تهدیدی برای امنیت سرزمینی و وجودی آنها به شمار می آید. از همین روست که اتحادیه اروپا در دهه دوم سده جدید تلاش مضاعفی برای تدوین و اجرای سیاست ها و راهبردها در خصوص امنیت سایبری اتحادیه داشته است.
کتاب حاضر در ۸ فصل، ۳ ستون اصلی راهبرد امنیت سایبری اتحادیه اروپا یعنی جرائم سایبری، امنیت شبکه و اطلاعات و دفاع سایبری، را مورد واکاوی قرار می دهد.

این کتاب ابتدا به سه محور جرائم سایبری، امنیت شبکه و اطلاعات و دفاع سایبری، مصرح در سند امنیت سایبری اتحادیه اروپا پرداخته و سپس، رویکرد امنیت سایبری بریتانیا بهه عنوان نمونه مطالعاتی و البته کشوری پیشرفته و مترقی در عرصه فضای سایبر مورد واکاوی قرار گرفته است.

پیوند دریافت ​کتاب «امنیت سایبری در اتحادیه اروپا»