فرمانده کل سپاه به افسران جنگ نرم
فرمانده کل سپاه به افسران جنگ نرم
فضای مجازی میدان جنگ است/ دشمن می خواهد جوانان ما حجاب گریز و نمازگریز باشند

سردار سلامی: دشمن به دنبال تسخیر فکر و قلب جوانان مسلمانان است و از سوی دیگر می خواهد به وسیله فضای مجازی از جوان ایرانی هویت زدایی و در حیطه شک او را رها کند؛ می خواهند اندیشه جوانان ما را در کنترل بگیرد چرا که اندیشه، هویت ساز است.

دشمن می خواهد جوانان ما حجاب گریز و نمازگریز باشند و می خواهد اندیشه های مبتذل غرب را که چیزی جز بندگی نداشته را در اذهان جوانان ما جاری کنند.

فضای مجازی میدان جنگ است و هیچ جزء خنثی در این فضا وجود ندارد؛ اینجا عرصه و میدان جنگ جدید است و باید از رسوا شدن دشمن فضای مجازی را پر کنید؛ پس افسران جنگ نرم با اعتماد به نفس کار را ادامه دهید./ ایرنا