برگزاری رزمایش امنیت سایبری هند و انگلیس
برگزاری رزمایش امنیت سایبری هند و انگلیس
هند و بریتانیا با مشارکت سیستم‌های «BAE» تمرین امنیت سایبری را برای 26 کشور برگزار می‌کنند.

به گزارش سایبربان؛ دبیرخانه شورای امنیت ملی هند (NSCS) و دولت بریتانیا با همکاری سیستم‌های «BAE» با موفقیت تمرین امنیت سایبری را برای ۲۶ کشور به عنوان بخشی از کارگروه بین‌المللی مقابله با باج‌افزار، ابتکار عملی تحت رهبری هماهنگ کننده امنیت سایبری ملی (NCSC) هند، طراحی و اجرا کردند.

این رزمایش به‌وسیله BAE Systems از طریق پلتفرم «Immersive Labs» تسهیل و سناریو به طور خاص برای شرکت کنندگان براساس اطلاعات تهدید و تجارب عملیاتی نوشته شده است.

موضوع تمرین طبق بخش انرژی است که در آن تیم‌های ملی مدیریت بحران سایبری کشورهای شریک طرح ابتکاری ضدباج‌افزار (CRI) باید با حمله باج‌افزاری به چندین شرکت توزیع برق مقابله کنند. این شرکت‌ها وظیفه توزیع برق مشترکان داخلی را بر عهده دارند و آخرین حلقه تأمین برق عمومی هستند. این رزمایش پیچیدگی تصمیم‌گیری پیرامون پاسخ به باج‌افزار در زیرساخت ملی حیاتی را بررسی می‌کند.

بیش از ۲۶ دعوت کننده از کشورهای شریک CRI و سازمان‌های مربوطه آنها از جمله امنیت سایبری، مدیریت بحران ملی، سیاست امنیت ملی، زیرساخت‌های حیاتی ملی و سازمان‌های مجری قانون وجود دارد.

هدف از سازمان‌دهی این رزمایش مجازی در مورد مقاومت باج‌افزار، شبیه‌سازی یک حادثه امنیت سایبری گسترده است که سازمان‌های داخل یک کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این تمرین برای پشتیبانی از مأموریت CRI طراحی شده و هدف آن اجازه دادن به اعضای شرکت کننده CRI برای آزمایش توانایی خود در پاسخگویی به یک حادثه بزرگ باج‌افزاری است. رزمایش، نفع به اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری در طول یک حادثه بزرگ را نشان می‌دهد و فرصت‌هایی را برای کشورهای ابتکار ضدباج‌افزاری فراهم می‌کند تا رویکردهای خود را برای مقابله با باج‌افزار به اشتراک بگذارند.