آی‌سی‌تی نیوز – تعدادی از عاملان مدیریت صفحات اینستاگرامی مستهجن و مبتذل با چند صد هزار عضو در قزوین شناسایی و دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط یکی از نهاد های امنیتی و اطلاعاتی ۴ نفر از مدیران صفحات اینستاگرامی که اقدام به انتشار محصولات غیراخلاقی(موهن و […]

آی‌سی‌تی نیوز – تعدادی از عاملان مدیریت صفحات اینستاگرامی مستهجن و مبتذل با چند صد هزار عضو در قزوین شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و پایش مستمر فضای مجازی توسط یکی از نهاد های امنیتی و اطلاعاتی ۴ نفر از مدیران صفحات اینستاگرامی که اقدام به انتشار محصولات غیراخلاقی(موهن و مستهجن) به صورت گسترده می کردند، شناسایی و دستگیر شدند.

باتوجه به بررسی ها و رصد های صورت گرفته این افراد به صورت تیمی در سطح استان فعالیت داشته و بعضا با برخی از استان ها نیز ارتباط داشته اند.

طی رصد فضای مجازی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و اقدامات فنی صورت گرفته شده در خصوص صفحات زرد و مبتذل با محوریت “جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی” صفحات زیر شناسایی شدند:

ادمین ۱: این صفحه با دارا بودن بیش از ۶۵۰ هزار دنبال کننده و انتشار عکس و کلیپ های مبتذل ومستهجن و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی(اینستاگرام) موجبات قبح شکنی و بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم کرده بود.

همچنین متهم پرونده مذکور، دو صفحه اینستاگرامی دیگر با ۲۹۳ هزار دنبال کننده و انتشار ۵۹۹پست وکلیپ های مبتذل را نیز مدیریت می کرد.

ادمین ۲: متهم، مدیرصفحات اینستاگرامی با۵۴ هزار دنبال کننده و با انتشار ۲۱ پست مبتذل مستهجن و همچنین صفحه دیگری با ۲۳۹هزار دنبال کننده و ۵۷۸ پست با عناوین پخش موزیک وکلیپ های مبتذل نیز می باشد.

اشاعه فحشاء و منکرات، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی از موارد اتهامی ایشان می باشد.

ادمین ۳ :این صفحه با دارا بودن بیش از ۲۶۶۰۰کاربر، به انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل(داب اسمش) می پرداخت و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی (اینستاگرام) موجبات قبح شکنی، ترویج برهنگی و عادی انگاریِ بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم آورده بود.

اشاعه فحشاء و منکرات، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی از موارد اتهامی وی می باشد.

ادمین ۴ :این صفحه با دارا بودن بیش از ۱۷۰۰۰ کاربر، به انتشار تصاویر و فیلم های مبتذل و مستهجن داخلی و خارجی می پرداخت و با فعالیت مداوم خود در بستر فضای مجازی (اینستاگرام) موجبات قبح شکنی، ترویج برهنگی و عادی انگاریِ بی بند و باری را برای مخاطبین خود فراهم می کرد.

اشاعه فحشاء و منکرات، سوء استفاده شغلی از بستر اینستاگرام به واسطه انتشار تصاویر مبتذل، استفاده ابزاری از افراد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، انتشار محتوا افترا، توهین و هتک حرمت علیه مردم قزوین به قصد تمسخر، توهین به روحانیت و مقدسات و تشویش اذهان عمومی از موارد اتهامی وی می باشد .

اﻣﺮوزه ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ در ﻣﻌـﺮض آﺳـﻴﺐ و ﺧﻄـﺮات ﻧﺎﺷـﻲ از ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ و ارﺗﻜﺎب ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

از دﻻﻳﻞ ﻧﻮﻳﻦ و ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮد رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﻳﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی اﺷﺎرهﻛﺮد.

ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﺣـﻮزه های زندگی آنان دﺳﺘﺮﺳﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻳﻜﻲ از اﺻـﻠﻲ ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮاﻧﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺠﺎزی ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻔﺖ و اﺧﻼق ﻋﻤﻮﻣﻲ در این فضا اﺳﺖ.

در استان قزوین نیز تعدادی از مدیران صفحات اینستاگرامی با تولید و پخش محتواهای مستهجن و مبتذل در صدد عادی انگاری و قبح زدایی بوده که ضمن شناسایی صفحات مذکور توسط متولیان امر، برخورد قاطعی از سوی دستگاه قضایی با گردانندگان صفحات مذکور صورت گرفت.