رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات قماربازی اینترنتی
رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات قماربازی اینترنتی
ایرادات شورای نگهبان به طرح مجازات و قماربازی اینترنتی در نشست هفته آینده کمیسیون قضایی رفع خواهند شد.

به گزارشخانه ملت‌؛ دستور کار هفته آینده کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به شرح زیر اعلام شد:

شنبه:

بررسی طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (اعاده شده از شورای نگهبان )

بررسی مواد ارجاعی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور(مواد ۱ و ۲ ارجاعی از صحن علنی) در کمیته حقوق جزا و جرم شناسی./