http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
يكشنبه 9 آبان 1395
اختلال بی سابقه در سامانه سوابق بیمه شدگان
اختلال بی سابقه در سامانه سوابق بیمه شدگان

​روال بر این است که اختلال در سامان ههای پرکاربرد را همیشه قبل از انجام هر گونه تغییراتی به مشترکان اطاع می دهند. اما اکنون یکی از پرکاربردترین سامان ههای اینترنتی سازمان تامی ناجتماعی نزدیک به دو ماه است که در سکوت و اطلاعات مبهم این سازمان از دسترس خارج شده است.

روال بر این است که اختلال در سامان ههای پرکاربرد
را همیشه قبل از انجام هر گونه تغییراتی به مشترکان
اطاع می دهند. اما اکنون یکی از پرکاربردترین
سامان ههای اینترنتی سازمان تامی ناجتماعی نزدیک به
دو ماه است که در سکوت و اطلاعات مبهم این سازمان
از دسترس خارج شده است. این روزها افرادی که برای
دریافت سوابق کاری خود به دفاتر کارگزاری خدمات
بیمه تامین اجتماعی مراجعه می کنند با این پاسخ در
دفاتر مواجه م یشوند که دو ماه است سامانه قطع است
و زمانی هم که علت و زمان رفع مشکل را می پرسند
پاسخی دریافت نمی کنند.
خبر از دسترس خار جشدن سامانه
اواخر مهر ماه بود که خبر از دسترس خارج شدن
طولانی مدت و یک ماهه سامانه مشاهده سوابق
تامی ناجتماعی به تیتر برخی خبرگزار یها تبدیل شد.
ماجرا از این قرار است که از مدتی قبل سامانه
مشاهده سوابق بیم هشدگان تامی ناجتماعیا ز دسترس
مخاطبان خارج شده و کاربران پس از مراجعه به سایت
سازمان تامی ناجتماعی برای مشاهده سوابق خود با این
پی ام مواجه م یشون د: «بیم هشدگ ان عزی ز: از آنجايی که
حفظ حریم شخصی شما و ارتقای نر مافزارهای مربوطه،
از اصل یترین و مه مترین وظايف سازمان تامی ناجتماعی
م یباشد لذا سامانه مشاهده سوابق بیم هشدگان در حال
بازطراحی و ب هروزرسانی بوده و ب هزودی با افزایش سطح
کیفی و امنیتی، مجددا را هاندازی خواهد شد. »
در همین حال اما هر روز تعداد زیادیا ز بیم هشدگان
که جمعیت کثیری از آنها هم قشر سالمند هستند به
دلیل آنکه نم یتوانند از طریق اینترنت سوابق خود را
مشاهد کنند مجبور به مراجعه به شعب تامی ناجتماعی
و تحمل ص فهای طویل در شعبات این سازمان شده و
نهایتا نتیج های هم عایدشان نم یشود. از سوی دیگر
بسیاری از بیم هشدگان تامی ناجتماعی هم در تماس با
رسان هها از این موضوع گلایه م یکنند و یکی از آنها برای
نمونه گفته است: «دسترسی به سوابق بیم هام، طی چند
ماه اخیر خیلی مهم بود و حتی به شعب بیمه که مراجعه
می کنم، آنها هم از اختلال این سامانه می گویند. »
حال باید دید مردم تا کی می بایست برای حل مشکل
سیستمی پرکاربرد، معطل بمانند.
وعده رفع مشکل عملیاتی شد؟
نکته قابل توجه آنکه اختلال طولانی و کم سابقه
در این سامانه با اطلاع رسانی رسمی و دقیق همراه
نبوده است؛ موضوعی که زمینه ساز شایعاتی در
خصوص مشکل سامانه استعلام سوابق بیمه سازمان
تامین اجتماعی شده که به علت فقدان مستندات
و اطلاعات رسمی از طرح آنها معذوریم. اما با این
وجود شایعات مختلفی در شبکه های اجتماعی و
پیام رسان های موبایلی در حال طرح است. به همین
دليل در تماسی که تحریریه هفته نامه عصر ارتباط
با یکی از مسوولان روابط عمومی سازمان تامین
اجتماعی داشت اعلام شد که سازمان تامین اجتماعی
در حال رفع مشکل طی یکی دو روز آتی و بالاآوردن
سایت جدید است.
کمی بعد از این پیگیری، متن نوشته شده در این
صفحه به این شکل تغییر کرد: «سايت سابقه در حال
ب هروزرسانی م یباشد و در حال حاضر آماده بهر هبرداری
نم یباشد، دستورالعمل استفاده از سایت جدید متعاقبا
اعلام م یگردد. » گفتنی است، پیش از این نیز مدیرکل
نا منویسی حسا بهای انفرادی سازمان تامی ناجتماعی
در مصاحب های با اشاره به حواشی و خبرهای فراوان
درباره مسدود بودن سامانه سوابق تامی ناجتماعی
اعلام کرده بو د: « ان شا ءا... د ر آینده ای نزدیک ب ا یک
سامانه جدید و ارتقا یافته از لحاظ امنیتی و اپلیکیشنی
روب هرو خواهیم بود. » وی در این مصاحبه درباره زمان
را هاندازی مجدد این سامانه و رونماییا ز نسخه جدید آن
نیز گفته بود: «من فکر می کنم با توجه به روند جاری،
در اوایل آبا نماه این سامانه با نگارشی جدید و با توان و
اطلاعاتی بیشا ز گذشته در دسترس بیم هشدگان عزیز
قرار بگیرد، ضمن اینکه ما از شهروندان نیز بابت این
مشکل پی شآمده عذرخواهی هم م یکنیم. »
در نهایت اینکه از روز سه شنبه سامانه مشاهده
سوابق بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در آدرس
tamin.ir/savabegh در دسترس قرار گرفت و
ظاهرا اختلال طولانی رفع شد. اما برای اطمینان از
عملکرد صحیح این سامانه تلاش کردیم تا اقدام به
دریافت سوابق کنیم. در گام نخست این فرایند نیاز
به کد ملی و شماره تلفن همراه بود و گام دوم نیازمند
پیامک شناسه فعال سازی از طرف سایت سازمان
تامین اجتماعی بود، که این اتفاق تا زمان تنظیم این
گزارش رخ نداد و پیامک ادامه استعلام ارسال نشد.
مروری بر سوابق اختلا لهای قبلی
این سامانه سودمند از مد تها قبل و با نیت دسترسی
آسان و بدون مراجعه حضوری بیم هشدگان به شعب
سازمان تامی ناجتماعی در سراسر کشور را هاندازی شده
که طبق شمارشگر روی این سامانه تاکنون بالغ بر 24
میلیون مراجعه را ثبت کرده است. تعداد بالای بازدیدها
از این سایت گویای این موضوع است که سامانه مذکور
از اهمیت بالایی برای بیم هشدگان تامی ناجتماعی
برخوردار بوده است. در این خصوص شاید تعیین بازه
زمانی دقیق برای راه اندازی سامانه می توانست حد اقل
تکلیف مردم را روشن کند؛ چراکه با توجه به ذکر عبارت
«ب هزودی...را هاندازی م یشود » انتظار م یرفت این سامانه
حداکثر ظرف یک هفته را هاندازی شود.
جالب است بدانید که یک بار هم در اواخر سال 92
سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان تامین اجتماعی
برای 12 ساعت قطع شد که البته قبل از قطعی توسط
روابط عمومی تامی ناجتماعی این موضوع اطلا عرسانی
شده بود و پس از اتمام 12 ساعت بار دیگر وصل شد.
در سال 93 نیز روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی
برای احترام به بیم هشدگان خود و البته ارسال این
پیام که تا چه حد در خصوص اختلال سامانه پرکاربرد
استعلام سوابق بیمه، دقیق و محاسب هگر هستند، حتی
یک ساعت اختلال این سامانه را هم اطلا عرسانی کردند.
در خبر مذکور که روز یکشنبه 24 فروردی نماه روی
سایت سازمان تامی ناجتماعی قرار گرفت، آمده بود:
«سامانه های مشاهده سوابق بیمه شدگان تامی ن
اجتماعی و ارسال غیرحضوری لیست حق بیمه
کارفرمایان به طور موقت قطع است. »
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان
تامین اجتماعی، بر اساس گزارش دفتر راهبری
سیستم های تامین اجتماعی، این دو سامانه به
نشان یهای tamin.ir/savabegh و . samt.tamin
ir از ساعت ١٢ تا ١٣ بعدازظهر روز یکشنبه مورخ
٢٤/ ١/ ٩٣ قطع است. کاربران می توانند بعد از مدت
زمان یادشده نسبت به امور بیمه ای خود اقدام کنند. »
اما این بار گویا محاسبات دقیقی در خصوص
زمان بازگشت به کار سامانه مذکور انجام نشده بود؛
موضوعی که گذشته از انبوه مراجعات بی حاصل و
مکرر بیمه شدگان سردرگم به کارگزاری ها و تحمیل
هزینه های گسترده به ایشان، زمینه ساز تقویت
شایعاتی هم شده بود.
جم عبندی و نتیجه گیری
به هر صورت به نظر می رسد شاید بهتر بود سازمان
تامین اجتماعی با توجه به مراجعات انبوه مردم به این
سازمان و نیاز به تقویت ارایه خدمات غیرحضوری، در
شرایط مشابه که برآورد دقیقی از زمان به روزرسانی
سامانه ندارند، به شکل موازی سامانه قبلی را ولو با
اطلاعات به روز نشده حفظ کرده و اقدام به رفع اشکال
یا ایجاد سامانه جدید کنند.
هفته نامه عصر ارتباط هفته آینده به پیگیری
سرنوشت رفع اختلال سامانه مشاهده سوابق
بیمه شدگان خواهد پرداخت.

ما در این میان آنچه بی پاسخ باقی می ماند، علت و فایده طرح
این نظرات متناقض پیرامون شبکه ملی اطلاعات است. ما یا باید
شورای عالی فضای مجازی را به عنوان فصل الخطاب در این مورد
بپذیریم یا نه؟ اگر این جایگاه را پذیرفتیم، پس جایی برای بحث های
کلامی باقی نمی ماند، اما اگر در مورد این نقش ابهام وجود دارد که
کار پیچیده می شود و باید پرسید پس حرف آخر در این مقوله را کدام
نهاد می زند؟

منبع : هفته نامه عصر ارتباط


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200