http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
سه شنبه 23 شهريور 1395
ترفندهای ناکام گذاشتن تخفیف های اینترنتی
ترفندهای ناکام گذاشتن تخفیف های اینترنتی

مصوبه ارزانی اينترنت باز هم به شکست می انجامد؟

همان طور که در شماره های پیشین نیز وعده داده بودیم، نظر به اهمیت موضوع قیمت اینترنت در ســبد مصرفی خانواده های ایرانی، موضــوع تغییرات قیمت اینترنت را همچنان مورد بررسی قرار خواهیم داد. نکته قابل توجه آنکه بعد از درج گزارش قبلی هفته نامه مبنی  درصدی برخی ســرویس های اینترنتی 20بر ارزانــی  درصدی برخی ســرویس های 20و متعاقب آن گرانی دیگر، تعــدادی از مخاطبان در تماس بــا ما اطلاعات بیشتری از نحوه تغییر قیمت های اینترنتی در یک ماه اخیر ارایه دادند که توجه مسوولان ذی ربط را می طلبد. به هر تقدیر اگرچه در یک ماه گذشته از شخص وزیر ارتباطات گرفته تا سایر مسوولان وزارت ارتباطات حرف از ارزانی اینترنت زده اند و روی کاغذ نیز هزینه استفاده از اینترنت کاهش یافته است اما بررسی ها نشان می دهد عملا برخی شرکت های اینترنتی با ترفندهایی نه تنها باعث شــده اند که هزینه اینترنتی مصرفــی خانوارها کاهش نداشته باشد بلکه حتی افزایش هم داشته است. درواقع بخشی از شرکت های اینترنتی که تا پیش از این با اعلام طرح های رنگارنگ مشترکان خود را به خرید حجم بیشتر تشویق می کردند حالا بسیاری از طرح های ویژه خود را برداشــته اند و کاربر را مجبور می کنند یا از طرح های گران تر اســتفاده کنند یا حتی ناچار شوند بدون خرید طرح وارد اینترنت شوند که در نتیجه این  درصد 30 کار، هزینه اینترنت مصرفی آنها گاه حتی تا نسبت به قبل افزایش می یابد. برای  پاسخ به این سوال که تخفیف های اینترنتی تا چه حد برای کاربران نهایی اینترنت موثر بوده است، به سراغ کاربران شرکت های مختلف اینترنتی رفتیم و از آنها پرسیدیم که هزینه اینترنت آنها نسبت به قبل چه تغییری داشته است. ضمنا سعی کرده ایم در این گزارش به راه حل ها و ترفندهای پیچیده برخی فروشــندگان اینترنت برای بالابردن قیمت هــا و جبران تخفیف ها! بپردازیم. 
 تخفیف های اينترنتی باز هم به هدر می رود؟ اگرچه تاکنون هم در این دولت و هم در دولت های قبل در چندین نوبت اعلام شده که شرکت ارتباطات زیرســاخت قیمت اینترنتــی را که به شــرکت های واســطه اینترنتی می فروشــد کاهش داده است اما با این وجود برخی شرکت های اینترنتی حاضر نشده اند که با وجود تخفیف های مذکــور قیمت اینترنت خود را پایین بیاورند. درواقع هربار که شــرکت زیرساخت تخفیف هایی را ارایه داده اســت برخی شــرکت های اینترنتــی بــه بهانه هــای مختلــف مثــل افزایش هزینه هایشان حاضر به اعمال این تخفیف ها نشده اند. البتــه از آنجایی که برخی شــرکت های اینترنتی چندان تمایلی به کاهــش درآمدهای خــود ندارند همزمان با اعمال تخفیف روی فــروش حجم، قیمت اینترنــت نامحدود خــود را افزایش دادنــد و برخی طرح های تشویقی خود را نیز برداشتند تا به این ترتیب نه تنها با اعمال تخفیف درآمدهایشان محدودتر نشود بلکه حتی افزایش هم داشته باشد. سرويس رايگان شبانه پر! از زمان اعلام ارزان شدن اینترنت، یکی از شرکت های اینترنتی اگرچه بر اساس اعلام رگولاتوری تخفیف هایی را اعمال کرده اســت اما تعرفه های خــود را به گونه ای تغییر داده اســت که در عمل هزینــه اینترنت مصرفی  درصد افزایش داده است. 20 مشــترکان خود را حدود یکیا ز مشترکانا ین شرکتا ینترنتی می گوید: "تا پیش مگابایت و با 2 از اعمال تخفیف ها من اینترنت با سرعت  هزار تومان خریداری 40 گیگابایت را به قیمت 10حجم  صبح هم برایم رایگان بود 8 تا 2 می کردم و دانلود شبانها ز اما از وقتی تخفیف ها اعمال شده اگرچه مبلغی که باید  هزار تومان 32 هزار تومان کاهش یافتــه و به 8بپردازم رسیده است اما با توجه به حذف اینترنت نامحدود شبانه عملا مجبورم حجم بسیار بیشتری را خریداری کنم که اصلا به صرفه نیست. تا پیش از این من بیشتر دانلودهای خودم را در ساعات پایانی شب انجام می دادم امکانی که 
پسا زا جرای تخفیف هایا ینترنتیا ز من گرفته شد."ا ین مشترکا ینترنت پرسرعت خانگی معتقدا ست که درواقع تخفیف ها باعثا یجادا ین شرایط شدها ست. اينترنت نامحدود گران تر شد یکی دیگر از کاربران اینترنت پرسرعت خانگی که مگابایت استفاده 256 از سرویس نامحدود با ســرعت می کند اما می گوید اگرچه تا پیش از این برای هر دو  هزار تومان پرداخت می کرده 25ماه اســتفاده مبلغ اســت اما بعد از به جریان افتــادن تخفیف ها قیمت  هزار تومان افزایش یافته است. 33تعرفه دو ماهانه او به جالب آنکه وقتی هم از این بابت اعتراض کرده اســت شرکت اینترنتی اش به او گفته که اگر بخواهد می تواند سرویس نامحدود خود را قطع کند چون این سرویس اصلا برای شرکت به صرفه نیست! همچنیــن کاربر دیگــری که باز هم از ســرویس  512اینترنت نامحدود همین شــرکت اما با ســرعت اســتفاده می کرده، می گوید در چند ماه اخیر هزینه  هزار 48 اینترنت او که تا پیش از این به ازای هر دو ماه  هزار تومان افزایش یافته است. 60تومان بوده به به نظر می رســد با توجه به اینکه رگولاتوری صرفا قیمت فروش حجم و آبونمان را ارزان کرده است برخی شــرکت های اینترنتی با گران کردن ســرویس های نامحدود خود قصد جبران تخفیف  سرویس های دیگر را دارند. درواقع ظاهرا برخی شــرکت های اینترنتی با استفاده از سکوت رگولاتوری درباره اینترنت نامحدود در مصوبه ارزان شــدن اینترنت، فرصــت را غنیمت شمرده اند تا با افزایش قیمت ها درآمد خود را افزایش دهند. ادامه محاسبه اينترانت به نرخ اينترنت اگرچه برخی شــرکت های اینترنتی طی ســالیان گذشــته حجم زیادی از محتوا را روی شــبکه داخلی بارگذاری کرده اند و اگر مشــترکان آنها بخواهند این محتواها را دانلود کنند آنها را از طریق شبکه داخلی وصل می کنند، اما بازهم برای اتصال کاربران به شبکه داخلی، 
همان هزینه اینترنت بین المللی را دریافت می کنند. البته ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تا اول بهمن ماه ســال جاری به شرکت های اینترنتی وقت داده تا سیستمی را برای تفکیک اینترنت داخلی و خارجی مصرفی هر کاربر ساخته و به کار بگیرند تا از این تاریخ به بعد قیمــت اینترانت با نرخ صحیح و نه با نرخ اینترنت از کاربران اخذ شود. رگولاتــوری همچنین وعــده داده در صورتی که شرکت های اینترنتی این کار را نکنند با جریمه هایی روبه رو می شوند. حال باید دید آیا ارایه دهندگان این خدمات تا بهمن ماه امســال بالاخره حاضر می شوند اینترانت را به قیمت واقعی خود عرضه کنند یا همچنان در بر پاشنه قبلی خواهد چرخید. مسوولان تحقیق کنند تجارب سال های گذشته نشــان داده که با وجود اعمال تخفیف ها، برخی شرکت های اینترنتی با بهانه ها وترفندهای خاص خود عمــلا این تخفیف ها را اعمال نمی کنند. از طرفی دیگر حتی اگر این شــرکت های اینترنتی تخفیف هــا را اعمال کنند بــا گران کردن سرویس های نامحدود و با حذف کردن هدایای شبانه طرح های خود، به نوعی آن را جبران می کنند. از این رو هنوز مشــخص نیســت نهاد ناظر در این خصوص یعنی رگولاتوری در جریان چگونگی جبران و هدررفت تخفیف های اینترنتی هستند و راهکارهای پیشگیرانه را به کار بسته اند یا ترجیح می دهند از کنار این موضوع عبور کنند. به هر حــال وزارت ارتباطات تواند خیلی ساده و با یک بررسی به میان کاربران می اینترنت رفته و خود سرنوشت تخفیف های اینترنتی را از زبان آنها بشنود. چراکه ظاهرا هدف دولت بهره مند شدن شــرکت های اینترنتی از تخفیف ها نبوده و این کاربران نهایی هستند که مدنظر طرح مذکور بوده اند، حال آنکه برخی کاربران نه تنها ارزانی اینترنت را حس نمی کنند بلکه از حذف بســته های پرطرفدار و گران شدن خدمات سابق خود نیز گله مند هستند. 


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200