http://www.ictnews.ir/
http://ictnews.ir
شنبه 23 ارديبهشت 1396
شُکوه و شِکوه «حکومت » الکترونیکی
شُکوه و شِکوه «حکومت » الکترونیکی

تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورتبازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه های اجرایی پیش از الکترونیکی کردن خدمات؛ و پيش از اجرای مکانیزاسیونکارآمد ارايه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان و کسب وکارها به صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛برای تسریع در گذار از ارايه خدمات به شیوه دستی به الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم محور وپشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:

تمام حسن و شکوه جامعه الکترونیکی در ضرورتبازنگری و اصلاح فرایندهای دستگاه های اجرایی پیش از
الکترونیکی کردن خدمات؛ و پيش از اجرای مکانیزاسیونکارآمد ارايه خدمات در بستری الکترونیکی به شهروندان
و کسب وکارها به صورت چابک، شفاف، سالم و کارآمد؛برای تسریع در گذار از ارايه خدمات به شیوه دستی به
الکترونیکی و رسیدن به جامعه اطلاعات مردم محور وپشت سر گذاشتن گذارهای زیر است:
 گذار از حکومت متصدی به حکومت پیشران
 گذار از حکومت خدمتگزار به حکومت کارآفرین
 گذار از حکومت بسته به حکومت باز، پاسخگو و شفاف
 گذار از حکومت تعام لناپذیر به حکومت مشارک تجو
 گذار از حکومت لخَت و کند به حکومت سریع و چابک
 گذار از حکومت پالایه گذار به حکومت انسدادزدا وگشای شآفرین
 گذار از حکومت ک ماثر به حکومت کارآمد و اثربخشاز این منظر، آنچه رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی را
در هر بخشی از اقتصاد ملی، تسریع و تسهیل می کند،بدون شک، اجرای کامل گذارهای مذکور است، به شرط
آنکه تدابیر مهندسی رزیلینس در فاز طراحی هر نگارشحکومت الکترونیکی، پی شبینی و لحاظ شده باشد.
این از شُکوه eGovernment ، اکنون می پردازم به
شِکو ههای مدل ایرانی آن:
شکایت اول: «دولت الکترونیکی »، غلطی مصطلح است!اگر eGovernment زبان می داشت، به زبان حال از
ایرانیان، حداقل در چهار مورد زیر شکایت م یکرد.نخست، این شکایت که چرا «دولت الکترونیکی »ا م
نامیده اید؟ مگر در جهان، مقوله ای به نام eState یافتم یشود؟ نام جهانشمول م ن eGovernment است،
یعنی «حکومت الکترونیکی »! مضمون State از مضمونGovernment ماهیتا و کلا جدا و متفاوت است:
حکومت، ساده و آسان فهمیده م یشود، چونهمیشه عیان و ملموس است؛ زیرا از صف و ستاد یا از
ريی سجمهوری، هیات وزیران و دستگاه دیوا نداری کشورتشکیل م یشود.
 دولت اما مقول های انتزاعی و پیچیده است که درک آن،مشکل 150 سال اخیر شما ایرانیان بوده و هست. دولت
نوین، بزر گترین نظام سیاسی و مه مترین سامانه حقوقییک قلمروي حاکمیتی است و اگر این سامانه مفهومی
بزرگ درست درک نشود، خوشه واژه های ذیل آن نیز کهصف و ستاد حکومت از آن جمله اند، درست درک نشده و
درست چیده نم یشوند. »
«در کجای جهان، جز ایران، این دو مقوله را خلطمی کنند؟ شما ایرانیان، اکنون و هر چهار سال یک بار،
نه State )دولت( را بلکه بازوهای اجرایی آن یعنیGovernment و حکومت را انتخاب م یکنید! آنچه در
افق چشم انداز معاصران تثبیت شده و تغییرپذیر نیست،«دولت » است. دولت مفهومی محاط و انتزاعی است که
حکومت های یک قلمروي سرزمینی را احاطه کرده و زیر چتر حقوقی خود حفظ می کند، به طوری که حکومت ها
به عنوان بازوهای اجرایی موقت آن، فهمیده و به اقتضایزمان دست به دست و دگرگون می شوند، بی آنکه دولت
دگرگون شود.
نخبگان در دیوا نسالاری کشور چون عموما این دو مقوله راخلط کرده و م یکنند، شما ف نسالاران و فانویسان بیگناه
نیز مرا «دولت الکترونیکی » نامیده اید. این خلط مبحث،حوزه فعالیت شما فن سالاران را به انحاي مختلف محدود
و مخدوش کرده است؛ زیرا خطای نظری آنها در چیدماندستگا ههای حکومتی، رسوب کرده و منعکس شده است.
پس اشکال اصلی در نامی ک ه ب ه «من » داده ای د نیست، درعینیت مضمونی است که هنوز درست برساخته نشده، زیرادرست درک نشده است. »
شکایت دوم: به جای نام ژنریک eGov . ، نامی خاصبه من بدهید!
«حکومت الکترونیکی » ایران اگر زبان می داشت، به زبان
حال از متولیانش شکایت م یکرد که:
«نا مگذاری شما چرا عموما ژنریک است؟ ایرانیان کمتر به نام گذا ری خاص ) «نمانام » ی ا «برند »( ر و می آورن دومثلا به شرکت مخابراتشان م یگویند «شرکت مخابرات ، »
به شرکت نفتشان می گویند «شرکت نفت »، به شر کتخودروسازی شان می گوین د «شرکت خودروسا زی »، در
حالی که دیگران در سایر کشورهای جهان برای شرک تهاو حتی برای هر فرآورده یک شرکت، «نمانا مسازی » خاصو در نتیجه: هویت سازی می کنند. به این ترتیب، اگر غلطمصطلح «دولت الکترونیکی » را به «حکومت الکترونیکی »تغییر دهید و اصلاح کنید، تازه باید نمانامی خاص برایمبرگزینید )مثلا «ایران ل »2 یعنی نگارش دوم سامان ه «ایرانالکترونیکی »(. سپس اگ ر «ایرانل » را پسندیدی د، برحسبگذار از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر، میتوانید«ایران ل » 3 و «ایران ل »4 را برای نگار شهای بعدی در نظربگیرید. همچنین م یتوانید به جایآوردنشمارهترتیبینگ ارش، تاریخ رخداد گ ذار را پس از «ایرانل » بیاورید،یعنی «ایرانل »95 )بهجای«ایرانل«،)»2 ایرانل »97)ب ه جای «ایران ل »3 ( و تا پايان. »
شکایت سوم: امان از دیوا نداری عق بافتاده کشور!«حکومت الکترونیکی » ایران اگر زبان می داشت، بهزبانحال،معاصران را ارشاد م یکرد که:«حکومت الکترونیکی دارای کارکرد اصلاح و نوسازی،یعنی بازآفرینیحکومت است و منظور از بازآفرینی،
تغییر اساسی در نظام ها و سازمان های حکومتی ب همنظورافزایش کارآمدی، کارایی، قدرت تطابق و ظرفيت نوآوريآنها است. اين دگرگوني از طريق تغ يير در هدف، انگيز هها،مسووليت ها، ساختار قدرت و فرهنگ آنها به دستم يآيد. بازآفريني، جايگزيني نظا مهاي دیوا نسالارپایهبا نظام هاي کارآفرين و تاب آور برای مقابله با چالشهايغير قابل پي شبيني محيطي است. بازآفريني ن هتنها پویاییرا بالا می برد و کارآمدي حکومت را بهبودمي بخشد، بلکهسازمان سنتي آن را به سازماني با قابليت تطابق با شرايط
محيطي تبدیل مي کند. ]واژگونی بوروکراسی، دفتر:مطالعات ارتباطات و فناور يهاي نوين، کد موضوعي: 290 ،شماره مسلسل: 865 ، آبا نماه 1386 [شکایت چهارم: پیشرفت اگر کند است، چرا موانع رانم یبینید؟


مطالب مرتبط
نظرات کاربران

ارسال نظر در مورد این مطلب:
نام شما : *
آدرس ایمیل : *
متن نظر : *
کد امنیتی :
Refresh Code

لطفا عبارت درج شده در تصویر بالا را در کادر زیر بنویسید

*
 


کليه حقوق اين سایت متعلق به ICTNEWS است.
انتشار مطالب با ذکر منبع و لینک به سایت مجاز است.
تماس با ما: 88946450  فرم تماس با ما
این پرتال قدرت گرفته از :
سیستم مدیریت پرتال و خبرگزاری دیاسافت
ارتباط با ما : 1000030200